Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.23, datë 01.12.2017 Për "Mbylljen e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.22, datë 01.12.2017 Mbi"Dhënien e Autorizimit Individual, rrjedhojë e përfundimit të proçedurës së miratimit paraprak të transferimit të të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communication Sh.a tek Sipërmarrësi Telekom Albania Sh.a"

Vendim Nr.21, datë 01.12.2017 Mbi "Dhënien e Autorizimit Individual, rrjedhojë e përfundimit të proçedurës së miratimit paraprak të transferimit të të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communication Sh.a tek Sipërmarrësi Vodafone Albania Sh.a"

Vendim Nr.20, datë 13.11.2017 Për "Dhënien paraprakisht të miratimit për transferimin e të drejtave të përdorimit të frekuencave të sipërmarrësit Plus Communucation tek sipërmarrësit Telecom Albania Sh.a dhe Vodafone Albania Sh.a".

Vendim Nr.19 date 26.10.2017 Për "Miratimin e Rregullores për zbatimin e Regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm"

Vendim Nr.18 datë 26.10.2017 Për "Miratimin e Planit të Përdorimit të Frekuencave"

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2015(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Lajme

AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC

AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC

Më 7-8 Dhjetor 2017, në Kopenhagen, Danimarkë, u mbajt seanca e fundit plenare...

AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së

AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së

Më 30 Nëntor 2017, AKEP mori pjesë në takimin e 13-të plenar të...

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

Tiranë më 27 tetor 2017- Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit...

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED)

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe…

Me ftesën e Agjensisë Rregullatore për Komunikime Elektronike dhe Shërbimet Postare të Serbisë...

AKEP-Jo-duhanit2