Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.10 datë 15.02.2018 Për“Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (790-862 MHz)”

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për "Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Vendim Nr.03 datë 12.01.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të z. Afrim Reka kundër vendimit nr. 24, datë 15.12.2017 “për shqyrtimin e kërkesës së subjektit koha jonë në lidhje me  domain kohajone .al  ”.

Vendim Nr.02 datë 12.01.2018 Për " miratimin e dokumentit për këshillim “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.

Vendim Nr.29 datë 29.12.2017 Për "Miratimin e strategjisë dhe planit të veprimit të AKEP për vitin 2018"

Vendim Nr.28 datë 27.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse– Këshillim Publik"

Vendim Nr.26 datë 21.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren nr.43, datë 22.09.2016, "për mënyrën e zbatimit të portabilitetit të numrit"

Vendim Nr.25 datë 15.12.2017 Për "Marrjen e disa masave mbi shqetësimin lidhur me emrat nën domain.al

Vendim Nr.24, datë 15.12.2017 Për "Shqyrtimin e kërkesës së subjektit KOHA JONË në lidhje me domain kohajonë.al

Lajme

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të AKEP të zhvilluar më datë 15.2.2018 sipas...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

 Mbi analizën e tregjeve përkatëse dhe marrjen e masave rregullatore për të siguruar...

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit të Zi dhe Shqipërisë

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit…

Më datë 19 Dhjetor 2018 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP Z. Ilir...

AKEP-Jo-duhanit2