Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2015(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Vendim Nr.8, datë 16.03.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit administratov të sipërmarrësit Arsen Shahaj, person fizik, Mbi Vendimin Përfundimtar të Inspektimit nr.15, datë 27.02.2017"

Lajme

AKEP merr pjesë në takimin e 3-të të Grupit të Kontakit të BEREC (Bordi i Rregullatorëve Evropianë për Komunikimet Elektronike)

AKEP merr pjesë në takimin e 3-të të Grupit të…

Në datat 14-15 Shtator 2017, u mbajt ne Beograd te Serbisë takimi i...

AKEP ZGJERON FUSHËN E AKTIVITETIT TË ZYRËS RAJONALE TË MONITORIMIT DHE INSPEKTIMIT KRUJË

AKEP ZGJERON FUSHËN E AKTIVITETIT TË ZYRËS RAJONALE TË MONITORIMIT…

Krujë më 8 Shtator 2017- AKEP bën të ditur publikisht nëpërmjet ceremonisë inaguruese...

Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore

Njoftim Mbi vlerësimin e provimit për çertifikatë aftësie radioamatore

AKEP, në zbatim të Rregullores "Për Shërbimet Radioamatore në Republikën e Shqipërsisë", si...

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e byrosë së zhvillimit të ITU Z.Brahima SANOU

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e…

 Gjenevë më 12 Qershor 2017- Gjatë zhvillimit të punimeve të  Samitit Global mbi...

AKEP-Jo-duhanit2