Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.19 date 26.10.2017 pë "Miratimin e Rregullores për zbatimin e Regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm"

Vendim Nr.18 datë 26.10.2017 për "Miratimin e Planit të Përdorimit të Frekuencave"

Vendim Nr.16, date 31.08.2017 Per "“Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Për vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar - CRDB të Portabilitetit të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB”.

Vendim Nr.15, datë 20.07.2017 Për "Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofel sh.p.k Nr.prot 284 datë 25.11.2015(ref.AKEP:nr.2108 prot., datë 27.11.2015) për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Neofone sh.p.k dhe Telekom Albania sh.a

Vendim Nr.14, datë 20.07.2017 Për "Fillimin e proçedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Vendim Nr.13, datë 04.05.2017 Për "Shqyrtimin e ankimit Administrativ të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a për Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016"

Vendim Nr.12, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e dokumentit " Statusi i Shërbimit Universal të komunikimeve elektronike - 2017""

Vendim Nr.11, datë 19.04.2017 Për " Miratimin e Raportit të veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016" 

Vendim Nr.10, datë 19.04.2017 Për "Miratimin e dokumentit për këshillim publik "Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm"

Vendim Nr.9, datë 16.03.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me Vendimet e Këshillimit Drejtues të AKEP me Nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016""

Lajme

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

Tiranë më 27 tetor 2017- Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit...

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED)

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe…

Me ftesën e Agjensisë Rregullatore për Komunikime Elektronike dhe Shërbimet Postare të Serbisë...

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i Komunikimeve Elektronike të Bosnje dhe Hercegovinës)

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i…

Delegacioni i AKEP zhvilloi një vizitë dy ditore pranë Rregullatorit të Komunikimeve Elektronike...

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe…

Gjatë zhvillimit të punimeve të takimit te 32-të Plenar të Grupit të Autoriteteve...

AKEP-Jo-duhanit2