Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim nr.47, datë 05.07.2018 për Miratimin e dokumentit të tenderit publik me Procedurë të Hapur me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz (792-862 mhz)”, ref. 1x10 mhz i çiftuar-800-2018.

Vendim Nr.41, datë 04.06.2018 Për "disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr.2 datë 21.02.2008 "Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al,.mil.al,.edu.al,.com.al,.org.al dhe .net.al" e ndryshuar"

Vendim Nr.46, datë 29.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis sipërmarrësit Abcom sh.p.k dhe Gerantina Zylo, Person Fizik (Fastnet)

Vendim Nr.44, datë 19.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a

Vendim Nr.40, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Telecom Albania sh.a kundër vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21 dhe Nr.23. datë 30.03.2018"

Vendim Nr.39, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.22, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.38, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.37,datë 18.05.2018 Për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren nr. 27 datë 21.9.2012  “Mbi publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.35, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.34, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Albtelecom sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.33, datë 14.05.2018 Për "Miratimin e qëndrimit të AKEP në përfundim të këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)” dhe propozimin për Ministrin për procedurën e  dhënies në përdorim të tyre”

Lajme

NJOFTIM PËR MEDIAT

NJOFTIM PËR MEDIAT

  Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në kuadër të veprimeve administrative për...

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e...

AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR  ROAMINGUN NDËRKOMBËTAR RAJONAL

AKEP ORGANIZON TAKIM MBI INTEGRIMIN DIXHITAL DHE ZHVILLIMET PËR …

Tiranë më 6 Korrik 2018- AKEP në vijim të prezantimit të Programit të...

EKSPOZIMI NDAJ FUSHAVE ELEKTROMAGNETIKE

EKSPOZIMI NDAJ FUSHAVE ELEKTROMAGNETIKE

Çfarë ndodh kur jeni të ekspozuar ndaj fushave elektromagnetike?...

AKEP-Jo-duhanit2