Regjistrim domain

AKEP ju rekomandon te zgjidhni per te kryer regjistrimin e domain-eve .al online nepermjet Regjistruesve te Akredituar nga AKEP, nga web-site perkatese te ketyre Regjistruesve:

www.albtelecom.al

www.host.al

www.webhost.al

www.iregister.al

www.albaniandomains.al

www.digicom.al 

www.ederhost.com

 

Bazuar në Vendimin Nr. 2252, datë. 23.01.2013, të Këshillit Drejtues të AKEP, duke filluar nga data 1 Maj 2013, të drejtën për të kryer procesin e regjistrimit të domaineve në zonën .al e kanë edhe subjekte të tjera të akredituara nga AKEP-i si regjistrues. Ky ndryshim rregullator shënon liberalizimin e plotë të procesit të regjistrimit duke bere te mundur regjistrimin e nje domain .al ne kohe reale dhe synon një pritshmëri të lartë në drejtim të rritjes së kërkesës për të regjistruar emra domain-i në zonën .al.

Ju mund te kryeni regjistrimin e domain-it tuaj dhe nepermjet AKEP duke ndjekur proceduren e percaktuar ne Rregulloren e Administrimit te Domain-eve duket perdorur formularet e meposhtem:

Formular Aplikimi per Mbyllje

Formular Aplikimi per Modifikim Teknik

Formular Aplikimi per Regjistrim

Formular Aplikimi per Rinovim te Dhenash

Formular Aplikimi per Rinovimi Kontakt Pagese

Formular Aplikimi per Transferim