NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

logo-akep-lajm-1Bazuar ne VKM 1252, e ndryshuar, dhe ne Dokumentin e Tenderit me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1800 MHz për sistemet GSM/LTE/UMTS/WiMAX”, Ref. 6-2X6-2015, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, pas shqyrtimit të ofertave të paraqitura nga ofertuesit, do te njoftojë klasifikimin e ofertave të vlefshme për secilin raund vlerësimi me date 05.03.2015 ora 10:00 ne adresen:
 
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Abdi Toptani”,         
Godina Torre Drini, K. IX.