NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:

“Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 Mhz për  aplikimet TRA-ECS”.

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 09.04.2015, ora 10:00, ne adresen:

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Reshit Collaku”, Nr.43
Tirane – Shqiperi.
 
Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit