NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E TENDERIT PUBLIK ME OBJEKT:

 

logo-akep-lajm-1“Blerje pajisje marrese qe do te mbuloje diapazonin e frekuencave 20-3000 MHz dhe kontrollon brezin VHF/UHF per matje, gjetje drejtimi dhe lokalizmi”.

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 21.11.2014, ora 10:00, ne adresen :
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Abdi Toptani”, Torre Drin, Kati i IX
Tirane – Shqiperi.

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit “Blerje pajisje marrese"