NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI IMT

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:

“ Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1965  – 1980 MHz çiftuar me 2155- 2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915 – 1920 MHz”.  

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 15.09.2014, ora 10:00, ne adresen :
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Reshit Collaku”, Nr.43
Tirane – Shqiperi.

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:

Dokumentat e tenderit IMT