MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI MIDIS ALCIRT DHE AKEP

MARREVESHJE-BASHKEPUNIMI-ALCIRT-DHE-AKEP-SAKEP dhe ALCIRT kane neshkruar nje marreveshje bashkëpunimi me qëllim zbatimin e Ligjit Nr.9918, datë 19.5.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë” si dhe Vendimin Nr.766, datë 14.9.2011 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT)”, për aplikimin e procedurave që thjeshtojnë bashkëpunimin e ndërsjelltë të dy palëve.Të dy institucionet  konfirmojnë që ndajnë të njëjtin qëndrim për sa i përket mbrojtjes kibernetike. Dy institucionet angazhohen të punojnë mbi parimin e reciprocitetit për të asistuar, bashkëpunuar, në fushën e mbrojtjes kibernetike, në komunikimet elektronike.