DIXHITALIZOHET INFORMACIONI MBI BROADBAND

Broadband-newsPërfundon faza e I-re e projektit “ATLAS” i cili eshte nje bazë të dhënash e centralizuar për rrjetin e fibrave të instaluar dhe sistemeve radio në Shqipëri. Ky sistem do te ofroje:

  • Transparence për kapacitet e lira të transmetimit të të dhënave
  • Përmirësim te përdorimit të kapaciteteve të komunikimeve elektronike.
  • Analizim dhe planifikim i saktë dhe cilësor te infrastukturës të komunikimeve elektronike.

Sistemi do t’ju shërbejë e vijë në ndihmë kryesisht, sipërmarrësve të komunikimeve elektronike si dhe institucioneve të pushtetit qëndror dhe lokal.
Krijimi i sistemit “ATLAS” shërben për të patur të dhëna të sakta hartografike në format dixhital për:

  • Rrjetin e Fibrave Optike të instaluar në të gjithë territorin e Shqipërisë.
  • Rrjetin e Lidhjeve Radio
  • Rrjetin e sistemeve 2G/3G (vendodhjen e kullave dhe BTS-ve)

Sistemi ka një portal WebGIS (web Georaphic Information System), pra teknologji që të dhënat mund të shikohen dhe merren on-line.