NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI UMTS

logo-akep-lajm-1Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:

“Dhenia e 2 (dy) te drejtave te perdorimit ne brezin e frekuencave 1950-1965 - çiftuar me 2140-2155 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1910-1915 MHz dhe 1965-1980 MHz çiftuar me 2155- 2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915-1920 MHz”

Ofertat duhet te dorezohen jo me vone se data 10.10.2012, ora 10:00, ne adresen :
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rruga “Reshit Collaku”, Nr. 43,
Tirane – Shqiperi

Më poshtë dokumentacioni i tenderit:
Dokumentat e tenderit