Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.44, datë 19.6.2018 Për "Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Albtelecom sh.a dhe Vodafone Albania sh.a

Vendim Nr.40, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Telecom Albania sh.a kundër vendimeve të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21 dhe Nr.23. datë 30.03.2018"

Vendim Nr.39, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.22, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.38, datë 4.6.2018 Për " Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone sh.p.k kundër vendimit të Këshillit Drejtues të AKEP Nr.21, datë 30.03.2018"

Vendim Nr.37,datë 18.05.2018 Për “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregulloren nr. 27 datë 21.9.2012  “Mbi publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”

Vendim Nr.35, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Telekom Albania sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.34, datë 15.05.2018 Për “Shqyrtimin e Ankimit Administrativ të Sipërmarrësit Albtelecom sh.a për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.19, datë 16.03.2018 të Këshillit Drejtues të Akep”

Vendim Nr.33, datë 14.05.2018 Për "Miratimin e qëndrimit të AKEP në përfundim të këshillimit publik ‘‘Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)” dhe propozimin për Ministrin për procedurën e  dhënies në përdorim të tyre”

Vendim Nr.31, datë 20.04.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në vendimet Nr.12, Nr.13 dhe Nr.14 –datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP”

Vendim Nr.30, datë 20.04.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Neofone për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.11, datë 22.02.2018 të Këshillit Drejtues të AKEP"

Vendim Nr.32, datë 24.04.2018 Për "Përfundimin e procedurës administrative të nisur nga AKEP me urdhër nr. 64, datë 26. 03. 2018 “ për vlerësimin e ndryshimit të kohëzgjatjes së vlefshmërisë së paketave tarifore celulare me parapagim nga 30 në 28 ditë”

Lajme

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoritetit të Konkurrencës (AK)

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe…

Në datën 4 maj 2018 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe...

Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani

Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani

Nga qershori rikthehen paketat 30 ditore Nga muaji qershor kompanitë celulare janë të detyruara...

Intervistë

Intervistë

Kryetari i AKEP z. Ilir Zela flet për Scan Magazine mbi çështjen e...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore...

AKEP-Jo-duhanit2

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Dokumenti per Keshillim Publik

Pergjigje te Komenteve

Dokumenti Perfundimtar