Regjistri për komunikimet elektronike

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike në format elektronik

Regjistri i Sipërmarrësve që ofrojnë rrjete dhe shërbime publike të komunikimeve elektronike 

Regjistri i Sipërmarrësve për rrjete që mundësojnë transmetimin e programeve audiovizive

 

 

Leave a reply