Akep

Slide show

Regjistrim domain

E-mail Print PDF

AKEP ju rekomandon te zgjidhni per te kryer regjistrimin e domain-eve .al online nepermjet Regjistruesve te Akredituar nga AKEP, nga web-site perkatese te ketyre Regjistruesve:

www.albtelecom.al

www.host.al

www.webhost.al

www.keminet.net

www.albaniandomains.al

Bazuar në Vendimin Nr. 2252, datë. 23.01.2013, të Këshillit Drejtues të AKEP, duke filluar nga data 1 Maj 2013, të drejtën për të kryer procesin e regjistrimit të domaineve në zonën .al e kanë edhe subjekte të tjera të akredituara nga AKEP-i si regjistrues. Ky ndryshim rregullator shënon liberalizimin e plotë të procesit të regjistrimit duke bere te mundur regjistrimin e nje domain .al ne kohe reale dhe synon një pritshmëri të lartë në drejtim të rritjes së kërkesës për të regjistruar emra domain-i në zonën .al.

Ju mund te kryeni regjistrimin e domain-it tuaj dhe nepermjet AKEP duke ndjekur proceduren e percaktuar ne Rregulloren e Administrimit te Domain-eve duket perdorur formularet e meposhtem:

Formular Aplikimi per Mbyllje

Formular Aplikimi per Modifikim Teknik

Formular Aplikimi per Regjistrim

Formular Aplikimi per Rinovim te Dhenash

Formular Aplikimi per Rinovimi Kontakt Pagese

Formular Aplikimi per Transferim

 

Aktualitet

KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike  dhe Postare – AKEP me qellim rritjen e efektivitetin te shfrytezimit te spektrit te frekuencave, dhenien e  mundesise operatoreve te interesuar per perdorimin e ketij spektri per ...

[...me teper]

broadband09

BROADBAND

statistika

STATISTIKA

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Arkiva

Prev Next